Hlavní informace

05.12. - 05.12.
2017

Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

8
 

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které pečují, ať už v rodině nebo profesionálně, o osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně o jedince, kteří mají výrazně oslabené řečové schopnosti a/nebo jsou jejich intelektové schopnosti opožděné.

Anotace

 

Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, proberou se specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče.

Na kurz navazuje dvoudenní kurz Vzdělávání dětí s PAS ve speciálních školách (včetně návštěvy třídy).

Program

 

 9:00 – 12:00

 I.

V prvním bloku se účastníci naučí porozumět tomu, v čem spočívá autismus. Probrány jsou různé typy autismu. Důraz je kladen na popis jiného stylu využívaného při učení, tedy i při výchovné, pedagogické a terapeutické intervenci. Zdůrazněn je nerovnoměrný vývoj, silnější i slabší stránky vyplývající z diagnózy s dopadem na vhodné formy intervence. Výklad doprovází kazuistiky.

 II.

Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, jeho různých formách, vývoji a prognóze. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu, o formách odborné pomoci i možnostech rodičovské intervence v domácím prostředí od velmi raného věku).

 13:00 - 16:00

 III.

V třetím bloku probíráme specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozvědí strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní více efektivní interakci. Jde o soubor doporučení s důrazem na význam sociálních interakcí, funkční komunikace a zajištění předvídatelnosti a srozumitelnosti prostředí. Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními, krizovou intervencí a význam motivace. Výklad je podpořen videoukázkami.

 IV. 

Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Vysvětlen je rozdíl mezi alternativními postupy v léčení a na důkazech založenými terapiemi. Probrány jsou doporučované a ověřené terapie. Prostor je ponechán pro dotazy posluchačů a diskusi.

Cena kurzu

1.600,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Všechny poznatky z kurzu vidím jako velmi přínosné pro práci."
"Přednáška pro mě byla velice zajímavá a plná spousty praktických zkušeností, které využiji při mé práci."
"Kurz byl pro moji práci velice inspirativní. Zkušenosti z něj využiji nejen v profesním životě. Informace k tématu byly velice lidsky podané a obsah byl různorodý jako autismus."
"Hodnotím perfektně konkrétní případové studie a názorné ukázky."
"Náplň kurzu byla velice zajímavá, oceňuji odborné znalosti z praxe, lektorka uměla odpovědět na většinu otázek. Nebyla to nuda."
"Znalosti využiji jak v zaměstnání, tak v soukromém životě. Zaujaly mě příběhy ze života. Lektorka je velice příjemná a milá. Vše nám vysvětlila, odpověděla na dotazy jak ze zaměstnání, tak ze soukromého života."

Registrujte se na tuto akci

The registration is not available for this event

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration