Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak rozeznat autismus - Modul 2: Školní věk

Poruchy autistického spektra jsou vývojové poruchy, jejichž symptomy se proměňují v čase. Vrozeně oslabené sociální, instinktivní chování nabývá s postupujícím věkem specifických podob.


Cena kurzu:
3 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
12 hodin
Počet volných míst:
2
Datum konání:
08. 06. 2022
Koná se do:
09. 06. 2022

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: kurz je velmi prakticky zaměřen a je určen pro všechny, kteří se v první linii setkávají s dětmi školního věku a dospívajícími s různými vývojovými a výchovnými obtížemi, poruchami v chování, potřebují se zorientovat ve vývoji dítěte, vyloučit přítomnost vrozeného oslabení sociálního porozumění a erudovaně se k podezření na autismus vyjádřit. Vhodný je pro psychology, psychiatry, logopedy, pedagogy, poradenské a sociální pracovníky, vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, výchovné poradce, pracovníky sociální péče, náhradní rodinné péče, pracovníky středisek výchovné péče a diagnostických ústavů a zainteresované pediatry, kteří chtějí porozumět projevům autismu do větší hloubky.

Na dítě působí nejen genetické vlivy, ale i výchova, školní prostředí, vrstevníci. Děti bývají vystaveny necitlivému výchovnému tlaku, který nezohledňuje jejich handicap, přidávají se poruchy chování, psychická onemocnění jako jsou úzkosti, deprese, psychotické symptomy a/nebo poruchy chování. Primární příčina často není rozeznána a děti tak nezískají přístup ani k efektivní intervenci. Neexistuje dílčí chování, které je typické pro autismus, ani chování které by automaticky vyloučilo podezření na autismus. Autismus musí být chápán nejen v rámci aktuálních projevů, ale i z hlediska předškolního vývoje.

Tento kurz je zaměřen na rozpoznání rizika přítomnosti autismu a Aspergerova syndromu u školních dětí od 6 let, u dospívajících a dospělých. Účastníci kurzu se naučí pracovat s Posuzovací škálou CARS2 (forma vysoce funkční, která je dostupná v ČR). Naučený postup ve škálování dodá získávání informací strukturu. K dispozici budou i číselné výsledky. Každá škála nicméně má svá omezení a rizika, která se účastníci naučí rozeznávat a minimalizovat tak, aby jejich odborný odhad byl co nejpřesnější. Získají přehled, jaké informace jsou důležité z předškolního věku, za co se může autismus ve školním věku maskovat, jaké jsou nejčastější přidružené obtíže. Značná část kurzu bude věnována praktickému procvičení škálování podle videoukázek a rozvahám nad kazuistikami.

Pokud si účastníci přinesou natočené vlastní video, bude na kurzu věnován čas rozboru i zachyceného dítěte. Videoukázka by měla být sestříhaná v rozsahu 20 až 30 minut, u mladších dětí s ukázkou hry a volné činnosti, u starších dětí a dospívajících jen formou rozhovoru o pocitech, zájmech, vztazích. Podezření na autismus by nikdy nemělo vycházet jen z osobního dojmu, ale mělo by se opírat o kvalifikovaný odhad vycházející ze zkušenosti a správné interpretace výsledků testů. K těmto dovednostem účastníkům napomůže tento kurz.

Kurz je zaměřen na školáky, dospívající a dospělé s dobrými řečovými schopnostmi bez poruchy intelektu, zahrnuje užití posuzovací škály CARS2-HF, Childhood Autism Rating Scale, 2. vydání, forma vysoce funkční.

 

Program kurzu:

1. den 9:00 - 14:30

  • sociálně komunikační deficit u starších dětí a dospělých s poruchou autistického spektra, jak mu rozumět a jak ho rozeznat v kontextu vývojové trajektorie
  • orientační rozeznání autismu od poruch chování, úzkostných poruch, ADHD a nadaného dítěte

2. den 9:00 - 14:30

  • seznámení se škálou CARS (forma vysoce funkční), administrace a vyhodnocení metody. Na co si dát pozor při škálování dílčích položek. Falešná negativita a falešná pozitivita
  • videoukázky spojené s praktickým škálováním. Rozbor rizik a interpretace výsledků

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace