Hlavní informace

03.12. - 03.12.
2019

Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce

Počet volných míst:
4
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které pečují, ať už v rodině nebo profesionálně, o osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně o jedince, kteří mají výrazně oslabené řečové schopnosti a/nebo jsou jejich intelektové schopnosti opožděné.

Anotace

 

Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, proberou se specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče.

Na kurz navazuje dvoudenní kurz Vzdělávání dětí s PAS ve speciálních školách (včetně návštěvy třídy).

Program

 

 9:00 – 12:00

 I.

V prvním bloku se účastníci naučí porozumět tomu, v čem spočívá autismus. Probrány jsou různé typy autismu. Důraz je kladen na popis jiného stylu využívaného při učení, tedy i při výchovné, pedagogické a terapeutické intervenci. Zdůrazněn je nerovnoměrný vývoj, silnější i slabší stránky vyplývající z diagnózy s dopadem na vhodné formy intervence. Výklad doprovází kazuistiky.

 II.

Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, jeho různých formách, vývoji a prognóze. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu, o formách odborné pomoci i možnostech rodičovské intervence v domácím prostředí od velmi raného věku).

 13:00 - 16:00

 III.

V třetím bloku probíráme specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozvědí strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní více efektivní interakci. Jde o soubor doporučení s důrazem na význam sociálních interakcí, funkční komunikace a zajištění předvídatelnosti a srozumitelnosti prostředí. Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními, krizovou intervencí a význam motivace. Výklad je podpořen videoukázkami.

 IV. 

Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Vysvětlen je rozdíl mezi alternativními postupy v léčení a na důkazech založenými terapiemi. Probrány jsou doporučované a ověřené terapie. Prostor je ponechán pro dotazy posluchačů a diskusi.

Cena kurzu

1.600,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Všechny poznatky z kurzu vidím jako velmi přínosné pro práci."
"Přednáška pro mě byla velice zajímavá a plná spousty praktických zkušeností, které využiji při mé práci."
"Kurz byl pro moji práci velice inspirativní. Zkušenosti z něj využiji nejen v profesním životě. Informace k tématu byly velice lidsky podané a obsah byl různorodý jako autismus."
"Hodnotím perfektně konkrétní případové studie a názorné ukázky."
"Náplň kurzu byla velice zajímavá, oceňuji odborné znalosti z praxe, lektorka uměla odpovědět na většinu otázek. Nebyla to nuda."
"Znalosti využiji jak v zaměstnání, tak v soukromém životě. Zaujaly mě příběhy ze života. Lektorka je velice příjemná a milá. Vše nám vysvětlila, odpověděla na dotazy jak ze zaměstnání, tak ze soukromého života."

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email