Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Konference NAUTIS 2022

8. ročník konference AUTISMUS V PRAXI

8. ročník konference AUTISMUS V PRAXI proběhne v termínu 20. - 21. října 2022 v prostorách Školicího centra OKsystem

Na Pankráci 125
140 00 Praha 4

V pořadí již osmá konference pořádaná Národním ústavem pro autismus, z.ú., která se věnuje tématům související s problematikou poruch autistického spektra proběhne 20. - 21. října 2022 v prezenční formě.

Registrace na prezenční akci

 

V tomto roce se nebude jednat pouze o konferenci kazuistickou, do programu jsou zařazeny odborné příspěvky z České republiky i ze zahraničí. Cílem konference je nabídnout ověřené postupy, které se odborníkům či rodičům osvědčily v náročné péči o lidi s autismem, a které tak mohou být inspirací pro jiné.

Program konference

 

Těšíme se na osobní setkání v Praze!

 

 

Nevyhovuje Vám termín prezenční konference z pracovních či osobních důvodů, ale rád/a byste se podíval/a na záznam z odborného programu? Máme pro Vás řešení - objednejte si záznam z dvoudenní celodenní akce již nyní a termín zhlédnutí záznamu nám jen upřesníte před/po akci. Záznam bude k dispozici po skončení akce a předprodej záznamu probíhá pouze do začátku akce!

Bližší informace o videozáznamu

 

A malou ochutnávku odborného programu představujeme již nyní...

"Kazuistická přednáška o sociálním podniku" - Martin Mařík a zaměstnanec s PAS, Pasparta

Knihy a další produkty nakladatelství Pasparta už dnes zdobí nejednu knihovnu a patří mezi osvědčené zdroje informací pro učitele, asistenty pedagoga, psychology, rodiče dětí se SVP i lidi s nějakým hendikepem samotné. 

Jaké to však bylo, když firma, která funguje i jako sociální podnik, vůbec začínala? Víte, že u jejího zrodu stál NAUTIS?  Jaké to je zaměstnávat lidi s autismem? Co vše podniku i všem svým kolegům osobně dávají? Právě o historii i současnosti Pasparty bude ve svém příspěvku mluvit Martin Mařík, který se - vedle pozitivních stránek - zaměří také na úskalí, které podnikání s sebou přináší a nejen to sociální. Těšit se můžete i na hosta, zaměstnance Pasparty, který se s posluchači podělí o své pracovní dráze v podniku.  

„Využití KBT metod u osob s Aspergerovým syndromem“  - Mgr. Veronika Cahová, MIKASA

Jaká specifika skrývá terapeutická práce s lidmi s poruchou autistického spektra? Lze využít běžných metod kognitivně behaviorální terapie? Lze automaticky předpokládat, že se klient s PAS bude v terapii posouvat pomaleji nebo, že bude terapie obtížnější? Přednáška přináší zkušenosti a zážitky z praxe terapeuta pracujícího s lidmi s Aspergerovým syndromem. 

"Dospívání a sexualita u lidí s PAS – nejen pohledem terapeutky" - Mgr. Miroslava Pravdová

Obsahem přednášky je autentický rozhovor s dospívající dívkou s Aspergerovým syndromem o její zkušenosti s dospíváním. V rámci rozhovoru se budou mít posluchači možnost seznámit s tím, jak mladí lidé s PAS přemýšlí o své sexualitě, dospívání a navazování vztahů. Jak je pro ně určující, kterými předpoklady a pravidly se řídí a jakou podporu potřebují, aby svou sexualitu mohli kultivovat a rozvíjet.  

"Spolupráce a sdílení zkušeností psychologa, školy a rodiče dítěte s autismem"  - Mgr. Alena Perlínová (SPC při NAUTIS), Mgr. Ivan Čermák (Naše škola Praha s.r.o) &  Mgr. Linda Skarlandtová (rodič dítěte s PAS)

Linda Skarlandtová se ve svém příspěvku zaměří na výběr středního vzdělávání z perspektivy rodiče dítěte s PAS. Jak dlouhá byla úvaha matky, aby dcery další školní cesta byla adekvátní jejím schopnostem, přitom naplňující a aby jednou měla šanci najít i profesní uplatnění? To vše zazní z úst rodiče.  

Součástí příspěvku je i vystoupení Mgr. Aleny Perlínové, psycholožky SPC NAUTIS, která vystoupí společně s matkou klientky SPC a zástupcem ředitelky školy, v níž se tato žákyně vzdělává. Příspěvek se zaměří na nutnost spolupráce školského poradenského zařízení, rodičů a školy a celkově proces nastavení vhodné podpory žáků a studentů s PAS v běžných školách s ohledem na míru jejich symptomatiky a intelekt. Mnohdy je totiž nutné upravit metody, obsahy, ale také výstupy vzdělávání, stejně jako např. organizaci vzdělávání. Nezbytná je také práce s kolektivem. Aby byla podpora skutečně efektivní, musí jít o dlouhodobý proces, podpůrná opatření je třeba pravidelně vyhodnocovat a flexibilně reagovat na změny, které by ho mohly negativně ovlivnit. Tématem bude také kariérní poradenství, včetně specifik u lidí s PAS. 

Na závěr příspěvku vystoupí třídní učitel žákyně, který se zaměří na popis všednodenních situací, které řeší žák s PAS, jeho spolužáci a učitelé. Na konkrétních příkladech budou popsány důležité aspekty těchto situací a dojde i k popisu toho, jak byly řešeny. Ne vždy se situace podařilo úspěšně uchopit a vše vyřešit hladce. Budou prezentovány i postupy a strategie, které se ukázaly jako efektivní a smysluplné. 

"Restrikce v krizových situacích v sociálních službách, zdravotnictví a školství" -  PhDr.Hynek Jůn, PhD. a jeho host Mgr. Václav Novák

Příspěvek bude zaměřen na restriktivní postupy v krizových i nekrizových situacích. Jak resort sociálních služeb, tak i školství a zdravotnictví vzdělávají, léčí či poskytují služby lidem s chováním náročným na péči. Zároveň není vždy jasné, jaké restrikce můžeme v různých situacích použít. Hranice mezi využitím a zneužitím restrikce je tenká a často se na ní zaangažovaní lidé kolem člověka s chováním náročným na péči neshodnou. V praxi se restrikce používají v krizových situacích (například člověk s PAS v rozrušení vbíhá do vozovky nebo se člověk s PAS sebezraňuje hlavou o okno). V těchto situacích vládne obecná shoda, že jsou restrikce akceptovatelné. Existují však situace, kde ke shodě nedochází. Jedná se o situace, kdy je například preventivně zamčená brána zařízení tak, aby se klient s PAS nemohl dostat samostatně ven nebo dochází k restrikci na základě přání člověka s chováním náročným na péči. Často také vlastní restrikci vyhodnocují jinak rodiče dítěte s PAS a jinak personál kolem dítěte s PAS. Příspěvek bude vycházet z poznatků výzkumu, který provedl Václav Novák v rámci své magisterské práce na základní škole speciální v Ústí nad Labem a z kazuistik Nautis.    

"Diagnostický turismus u PAS. Jak se odlišuje praxe v České republice od klinických doporučovaných postupů?" - PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Mnohé děti a dospívající s autismem bývají v ČR diagnostikováni pozdě, i přestože rodiče nebo pediatři mají podezření na autismus a studie poukazují na potřebnost včasné diagnózy. Cesta dospělých k správné diagnóze je ještě obtížnější. Generace nově nastupujících klinických psychologů jsou vzdělávány v tom, že autismus je módní diagnóza. V přednášce se seznámíme s nejčastějšími omyly týkajícími se diagnózy, které se uplatňují v klinické praxi či jsou vyučovány na specializačních atestačních seminářích a jsou v rozporu s klinickými doporučovanými postupy či aktuálními poznatky.

"Poruchy příjmu potravy u dětí s PAS a jejich léčba založená na behaviorálních intervencích" - Mgr. Dita Chapman, BCBA

Poruchy příjmu potravy jsou čím dál častějším problémem u děti obecně, o to více u dětí s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami. Jedná se o poměrně širokou problematiku obtíží - od dětí vybíravých v jídle, přes děti, které jí jen určité druhy potravin, až po děti, které odmítají veškeré potraviny a nápoje a jsou závislé na výživové sondě (PEG). V této přednášce vám bude vysvětleno, jak jsou poruchy příjmů potravy klasifikovány a jejich časté původy. Dále vám budou objasněny behaviorální intervence, které se běžně využívají v praxi a jsou podloženy mnohaletým výzkumem. Přednáška bude ukončena ukázkou z praxe.

"Jde to i bez NAUTIS aneb když nechcete čekat v pořadníku?" -  Jana Mazánková, rodič dítěte s PAS  & Tadeáš Trusina, NAUTIS

Když jsme na jaře volali klientovi, že se nám uvolnila kapacita a že může nastoupit do Chráněného bydlení, byli jsme příjemně překvapeni, že si již ve spolupráci s rodinou zařídil bydlení po vlastní ose. Příběh je to tak inspirativní, že jsme se rozhodli jej zařadit na konferenci jako pozitivní praktický příklad pro ostatní klienty, rodiče i sociální služby. Kazuistiku bude prezentovat maminka klienta. Na závěr příspěvku bude krátce představena služba Chráněné bydlení Nautis a předestřeme možnosti osamostatňování mladých dospělých s PAS.

"Intenzivní terapií k snížení projevů autismu" - MUDr. Zuzana Koch, zakladatelka centra ESDM a terapeutka

V úvodu přednášky bude představena metoda rané intervence Early Start Denver Model (ESDM). Early Start Denver Model je na důkazech založený terapeuticko-intervenční program pro děti od 12 měsíců do 5 let, u kterých bylo zjištěno riziko poruchy autistického spektra nebo které již mají stanovenou diagnózu PAS. Dále se přednáška bude věnovat kazuistice 39 měsíčního chlapce s PAS, který docházel na 4 měsíční terapeutický program do centra ESDM. V rámci kazuistiky budou porovnávány dovednosti chlapce před vstupem do terapeutického programu a úroveň jeho dovedností po ukončení terapie. Během 4 měsíční terapeutické práce s chlapcem došlo ke zlepšení ve všech vývojových oblastech. Nejvýraznější posun byl zaznamenán v oblasti expresivní komunikace, sociálních dovedností, imitace a hry. Kazuistika bude doplněna o krátká videa z terapeutických hodin.

"Sebeobhájství optikou jednotlivců" - Mgr. Veronika Charvátová (AutismPort) a hosté s PAS

Přednáška vedená Mgr. Veronikou Charvátovou vám představí aktivity AutismPortu a zaměří se na téma samotné selfadvokacie, přiblíží její historické prostředí, tři hlavní reakce a přístupy k autismu a jak se odráží na formování sebeobhájských iniciativ. Přiblíží také, jaké podoby má organizované či veřejně viditelné sebeobhájství v ČR. Dozvíte se i jak web AutismPort informuje o tomto tématu a kdo zde může sdílet své příspěvky.

Hlavní část bude věnována konkrétním příběhům osob na spektru. Vystoupí například Eliška Kopicová, která bude mluvit o svých zkušenostech a myšlenkách o (ne)diagnostice PAS v ČR, mimo jiné i o zkušenostech s lékaři, kteří neznají základní informace o autismu a nerozumí problematice. V příspěvku zazní i témata jako je důležitost diagnózy, přístupu terapeutů k autismu, a jak neznalost této diagnózy může vést k mylným přístupům ke klientovi a v neposlední řadě práva lidí s autismem (vlastnění řidičského průkazu). Zazní také příspěvek autorky píšící pod pseudonymem Libuše. Příspěvek se jmenuje Cesta za snem a bude se  věnovat  mezilidskému neporozumění, problémům, šikaně i útokům na intelekt, kterým po přestupu do zvláštní školy musela autorka čelit. Přestože byla okolím kdysi chápána jako „beznadějný případ“ rozhodla se, že jím nezůstane a půjde si za svými sny – za svými koníčky i za vysněnou prací, ve které může pomáhat lidem.  

 

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace